:::: สหกรณ์เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ปกติในวัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันที่โพส 19 มกราคม 2022 เข้าดู 1,310 ครั้ง

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สถานที่จัดการประชุม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดนครราชสีมา
ในวัน อาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมจะต้องส่งแบบตอบรับภายในวันที่  20  มกราคม  2565  เวลา  16.30 น.

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

1 นาย อธิปัตย์ บุญยานุเคราะห์
2 นาย สุเมธ พรมสีดา
3 นาง โศรดา  ไชยปัดชา
4 นางสาว สุพัตรา สิงหะ
5 นางสาว อรทัย ลาภภัทรนันท์
6 นางสาว อรุณรัตน์ เกียรติสมวงศ์
7 นาย สุทัศน์  ไชยปัดชา
8 นาย เอื้อ ทรวงโพธิ์
9 นางสาว นารี จันทร์ลิ่ม
10 นางสาว วรางคณา พิทักษ์สมบูรณ์
11 นาง จงจิต  กอสูงเนิน
12 นาง พัชรัตน์ ตากิ่มนอก
13 นาง ขวัญฤทัย ถนอมเมือง
14 นาย ธรรมรัตน์​ พูน​สถาพร
15 นาง รำไพร ทิพยชยางกุล
16 นางสาว รัชฎาพร  วัชรวิชานันท์
17 นาง ลภัสฎา จีรฤทธิพล
18 นาย ปรีชา เพียรกลาง
19 นาง สมลักษณ์  เหมือนวาจา
20 นาง รุ่งนภา บุรีรัตน์
21 นาง ภัทรา ถินสูงเนิน
22 นาง สไบทิพย์ ระย้าอินทร์
23 นาง ณัฏฐาพัชญ์  สายเสมา
24 นาง อัจฉรา อยู่ดี
25 นางสาว สุนีรัตน์  บดสันเทียะ
26 นาง นารีรัตน์ ธิติบุณยกร
27 นางสาว จีรพรรณ สีเมฆ
28 นางสาว ปาลิกา ฉายวิริยกุล
29 นางสาว ปวรวรรณ พลชุมแสง
30 นาง สุนีรัตน์ ศิริยานนท์
31 นาง วราภรณ์  มีสวัสดิ์
32 นาย พงษ์ศักดิ์  ใสแก้ว
33 นาย ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง
34 นางสาว รัชฎาภรณ์​  สิงห์เดช
35 นางสาว พัชราภร นนทวรากรณ์
36 นางสาว ไรยานารา ทองงาม
37 นาย รัชชานนท์ ภักดีราช
38 นางสาว ชลธี​ โกศล​บุญ​มี
39 นาย นาวี ศิริทหาร
40 นาง สุมาลี​ ไชยอุดม
41 นาง ณัฐฐินันท์  สังสูงเนิน
42 นาง บังอร ชูศรียิ่ง
43 นาง จินตนา นนท์ขุนทด
44 นาย ชาญยุทธ จิตนอก
45 นาง รัตนาภรณ์  ภูชงค์
46 นาง ปริญญา ยงค์สูงเนิน
47 นางสาว ไพลิน หวังกลุ่มกลาง
48 นางสาว สุกัญญา รัตนะ
49 นางสาว ชัญญาภัค  ผุดผ่อง
50 นาย ทินกร  ขอแนบกลาง
51 นาง วัฒนาภรณ์ เพชรโต
52 นาง วรรณ์เพ็ญ  ภุมรินทร์
53 นาย เกียรติศักดิ์  ลิ้มสุเวช
54 นาง กฤษฏิ์ชฎา ปพรวราสวัสดิ์
55 นาง สุรีย์​ ธนา​วุฒิ
56 นาง รัตตินันท์. ไตรจักรปราณี
57 นางสาว วัลลภา คิดเห็น
58 นาย เชาวฤทธิ์    สกุลฮูฮา
59 นางสาว ชญาภา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ
60 นาง สุดใจ  กัลยาณหริต
61 นางสาว สมใจ กรึกโคกสูง
62 นาย นัทธพันธ์ เปรื่องนนท์
63 นาย บัณฑิต   ชนะชัย
64 นางสาว โชติวรรณ แพนไธสง
65 นาย ยศธเนศ ทัศนภักดี
66 นางสาว ปรีช์ญภัทร   เล่งระบำ
67 นางสาว นภาพร  ปิ่นสันเทียะ
68 นางสาว จงจิตร ปาลสินกุลกิจ
69 นางสาว สุดาพร มูลนิธิธรรม
70 นาง เพ็ญนภา  ชนะชัย
71 นาย ทวีทัต ทองไวย์
72 นาง วิรากานต์  ไพรแสน
73 นาย สมชาย      ยิ่งดัง
74 นาง กรวินท์ตา ทนงค์
75 นาย ยอดชาย  แพชนะ

→ แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด