:::: เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะ ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID – 19

ประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID – 19

วันที่โพส 12 มิถุนายน 2021 เข้าดู 331 ครั้ง

 

 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด

เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือสำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งส่งผลกระทบถึงสมาชิกสหกรณ์ที่ประกอบอาชีพเสริมและหรือบุคคลในครอบครัวสมาชิก ทำให้สมาชิกบางส่วนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน สหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการการช่วยเหลือสมาชิก

อาศัยอำนาจตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 จึงออกประกาศ ดังนี้

  1. การงดส่งค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกของดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยยื่นคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยจะมีผลดังนี้

สมาชิกที่ยื่นคำขอวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2564   งดส่งหุ้นเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564

สมาชิกที่ยื่นคำขอวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564   งดส่งหุ้นเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2564

สมาชิกที่ยื่นคำขอวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564     งดส่งหุ้นเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564

สมาชิกที่ยื่นคำขอวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564    งดส่งหุ้นเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

สมาชิกสามารถยื่นความจำนงได้เพียงหนึ่งครั้ง

การส่งเอกสาร  สมาชิกสามารถส่งเอกสารถึงสหกรณ์ ดังนี้

– Line ID : 044211182

– Line Official

– E-mail : skoratcoop@gmail.com

– ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เลขที่ 14 หมู่ที่ 6 ถนนโคกรวด – หนองปลิง ตำบลโคกกรวด

อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30280

  1. การขอผ่อนผันการส่งเงินงวดชำระหนี้ สมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินงวดชำระหนี้ได้ทุกสัญญา  (งดส่งเฉพาะเงินต้น ส่วนดอกเบี้ยส่งชำระปกติ)  ยกเว้นสัญญาเงินกู้สามัญ(หมุนเวียน) และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน โดย    แต่ละสัญญาขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 3 เดือน มีผู้ค้ำประกันลงนามทุกสัญญา ซึ่งสหกรณ์จะพิจารณาเป็นรายไป สมาชิกยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  โดยจะมีผลดังนี้

สมาชิกที่ยื่นคำขอวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2564   ขอผ่อนผันเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564

สมาชิกที่ยื่นคำขอวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564   ขอผ่อนผันเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2564

สมาชิกที่ยื่นคำขอวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564   ขอผ่อนผันเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564

สมาชิกที่ยื่นคำขอวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564      ขอผ่อนผันเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

สมาชิกสามารถยื่นความจำนงได้เพียงหนึ่งครั้ง  ในระหว่างที่สมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินงวด

ชำระหนี้ สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการกู้เงินทุกประเภท

ขั้นตอน

– กรอกคำขอผ่อนชำระหนี้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

– ให้ผู้ค้ำประกันลงนามให้ความยินยอม

– แนบเอกสารหลักฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าสมาชิกที่ขอผ่อนผันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

– แนบสำเนาบัตรของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

– แนบภาพถ่ายการลงนามของผู้ค้ำประกัน โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย (ตามแบบฟอร์มของ

สหกรณ์)

การส่งเอกสาร  ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือส่งโดยตรงที่สำนักงานสหกรณ์

สหกรณ์จะพิจารณาการขอผ่อนผันการส่งเงินงวดชำระหนี้ และแจ้งผลให้สมาชิกทราบในวันที่ 2 กรกฎาคม,

2 สิงหาคม, 2 กันยายน และ 2 ตุลาคม 2564

 

อนึ่ง การดำเนินการขอผ่อนผันการส่งชำระหนี้ สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการที่สมาชิกจะนำสลิป

ไปก่อภาระหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงินอื่น หากตรวจพบในภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการระงับสิทธิ์การกู้เงิน

ของสมาชิกรายนั้นทุกประเภท

ประกาศ  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564

 

แบบฟอร์มมาตรการช่วยเหลือสมาชิกช่วงCOVID-19

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด