:::: เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะ ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2564

การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2564

วันที่โพส 12 มิถุนายน 2021 เข้าดู 214 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด

เรื่อง  การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564

ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

…………………………………….

                    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ตามระเบียบสหกรณ์   ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ หรือสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน

1.1  เป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด

             (เป็นบุตรโดยกำเนิด)

1.2  เป็นผู้กำลังเรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษา, ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา                              

      หรือเทียบเท่า

1.3  เป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด            

      ในระดับเดียวกันมาก่อน

 1. ประเภทและจำนวนเงินทุน

2.1  ทุนระดับก่อนประถมศึกษา            ทุนละ  1,000  บาท  จำแนกดังนี้

2.1.1  ระดับอนุบาล ซึ่งไม่เคยรับทุนจากสหกรณ์ในระดับนี้มาก่อน                   

 • ทุนระดับประถมศึกษา                 ทุนละ  1,200  บาท   จำแนกดังนี้

2.2.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

2.2.2  ระดับประถมศึกษาปีที  4

 • ทุนระดับมัธยมศึกษา                  ทุนละ  1,500  บาท  จำแนกดังนี้

2.3.1  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1            

                                        2.3.2  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  หรือ  ปวช.ปีที่  1        

 1. หลักฐานการสมัครขอรับทุน
 • ใบขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ หรือสูติบัตรที่แสดงว่าเป็นบุตรสมาชิก

3.3  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

     (ฉบับจริง) หรือหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาปีการศึกษา 2564 ที่ระบุ              

     ระดับชั้นของผู้ขอรับทุน

 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  ของบุตรหรือสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา
 1. วัน เวลา และสถานที่สมัครขอรับทุน
 • รับสมัครระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564 ในวันเวลาราชการ

4.2  รับสมัครที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด  

        หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  โดยถือวันประทับตราเป็นสำคัญ

 1. การตรวจสอบคุณสมบัติ

               คณะกรรมการจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับทุนว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่หากมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวแล้วจะได้รับทุนทุกคน  ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

 1. ประกาศผล

                              สหกรณ์ฯ ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และจะโอนเงินให้กับสมาชิกหรือบุตรของสมาชิกตามเลขที่บัญชีที่แจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัด

นครราชสีมา  จำกัด  เลขที่  14  หมู่ที่ 6  ถ.โคกกรวด – หนองปลิง  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30280  โทรศัพท์  044-211233,  044-211182 ต่อ 11

 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564

 

ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด