:::: เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะ ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการเงินฝากออมทรัพย์สัจจะ

โครงการเงินฝากออมทรัพย์สัจจะ

วันที่โพส 12 มิถุนายน 2021 เข้าดู 98 ครั้ง

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด

เรื่อง  โครงการเงินฝากออมทรัพย์สัจจะ

——————————————————————————————————————

 

                    เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการออมที่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมแก่สมาชิก  ส่งเสริม  การออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 มติที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 จึงได้ออกประกาศโครงการเงินฝากออมทรัพย์สัจจะ ดังนี้

  1. เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท แต่ไม่เกิน 6,000 บาท
  2. ฝากต่อเนื่องทุกเดือน เดือนละเท่า ๆ กันไม่น้อยกว่า 100 บาท แต่ไม่เกิน 6,000 บาท จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา 5  ปี
  3. อัตราดอกเบี้ย สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากดังนี้

 

แผน ยอดเงินฝาก/เดือน อัตราดอกเบี้ย(%)
สัจจะ 1   100  บาท     ไม่เกิน  2,000  บาท 3.75
สัจจะ 2   2,001  บาท   ไม่เกิน  4,000  บาท

3.80

สัจจะ 3   4,001  บาท   ไม่เกิน  6,000  บาท 3.85

 

  1. สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ปีละ 3 ครั้ง ในวันที่ 30 เมษายน, 31 สิงหาคม และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

เงื่อนไขการถอนเงินฝาก

  1. ระยะเวลาการฝากเงิน 5 ปี
  2. หากสมาชิกดำเนินการผิดเงื่อนไขข้างต้น สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และปิดบัญชีเงินฝาก

         

                    สหกรณ์จะเปิดรับฝากเงินตามโครงการนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด