:::: เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะ ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งการเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

แจ้งการเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

วันที่โพส 3 พฤศจิกายน 2019 เข้าดู 480 ครั้ง

 

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ได้ยื่นจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 199/8 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบล     บางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 อาคารสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์ไทย
เพื่อรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกวิชาชีพ มุ่งเน้นการช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกอายุสูงที่ไม่สามารถสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ขบวนการออทรัพย์ไทย 7 กลุ่มวิชาชีพ โดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ได้ขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด เป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่มีความประสงค์เป็นสมาชิก สส.สท. นั้น

บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ได้ตอบรับเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29
ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้ทราบและสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ดังนี้
1. สมาชิกสหกรณ์ ที่มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์      ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)  ในรุ่นที่ 1  ในระยะเวลา 2 เดือน  คือ  ระหว่างวันที่  1  มีนาคม  2564 ถึงวันที่
30 เมษายน 2564

สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 ประเภทสามัญ เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกกลุ่มวิชาชีพ ที่มีอายุระหว่าง 20–75 ปี (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2489 ถึงปี พ.ศ. 2544)
2.2 ประเภทบุคคลในครอบครัว
2.2.1 เป็นคู่สมรสของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)
2.2.2 เป็นบุตร บุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ประเภทสามัญ
2.2.3 เป็นบิดา มารดา ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ประเภทสามัญ
2.2.4 มีอายุระหว่าง 20 – 75 ปี (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2489 ถึงปี พ.ศ. 2544)

3. การรับสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) กำหนดและชำระเงินดังนี้
(1) ค่าสมัคร  จำนวน  100  บาท
(2) ค่าบำรุงรายปี  จำนวน  50  บาท
(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  จำนวน  12,000 บาท

ทั้งนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ที่มีความสนใจสมัครเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) สามารถสมัครหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด เลขที่ 14 หมู่ 6 ถนน
โคกกรวด – หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 44211 233, 0 44211 182 ต่อ 14 ในวัน และเวลาทำการ

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2564

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด