:::: สหกรณ์เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ปกติในวัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการ ปี 2566

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการ ปี 2566

วันที่โพส 30 พฤศจิกายน 2022 เข้าดู 124 ครั้ง

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด

เรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  ประจำปี  2566

—————————————————————

ด้วยกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 30 ประจำปี 2565 จะพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการ ในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการฯ ทดแทนผู้ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ข้อ72 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศการสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด  ดังนี้

 1. จำนวนกรรมการดำเนินการ ซึ่งจะทำการเลือกตั้ง ประกอบด้วย

–  กรรมการดำเนินการ             จำนวน  7  คน

 1. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

กำหนดรับสมัครในวันที่ 13 –29 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญ

ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด เลขที่ 14 หมู่ที่ 6 ถนนโคกกรวด – หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  มีดังต่อไปนี้
  • เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
  • ไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน

ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(3)  เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22(4)  ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

(4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

(5)  เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 วรรคสอง ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์หรือสมาชิก ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการนั้น พ้นจากตำแหน่งหรือสั่งให้เลิกสหกรณ์ได้ แล้วแต่กรณี

(6)  เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 วรรคสอง

(7)  เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี

(8)  มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน

(9)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(10)  เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง

(11)  เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี

(12)  ผิดนัดการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลา

สองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง

(13)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

3.1 มีสมาชิกรับรอง  จำนวน  10  คน

 1. การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนดด้วยตนเองที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ภายในกำหนดระยะเวลาการรับสมัครตามข้อ 2 หรือยื่นใบสมัครทางโทรสาร ในกรณีที่ผู้สมัครส่งใบสมัครทางโทรสาร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต้นฉบับถึงสหกรณ์ฯ ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าห้าวัน  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

การยื่นใบสมัครให้ยื่นพร้อมรูปถ่ายขนาด 2” จำนวน 1 รูป  รูปถ่ายขนาด 4×6” (โปสการ์ด) จำนวน  2  รูป โดยให้เขียนชื่อด้านหลังรูปถ่ายทั้งสองใบ

 1. การให้หมายเลข

สหกรณ์จะจัดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียงตามลำดับการสมัครก่อนหลัง กรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้เจ้าหน้าที่จัดให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกันจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียงตามลำดับต่อเนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคนสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ได้ออกหมายเลขให้แล้ว กรณีผู้สมัครมายื่นใบสมัครก่อนเวลา 08.30 น. หลายคน ให้ถือว่ามายื่นใบสมัครพร้อมกัน ให้เจ้าหน้าที่จัดการให้จับฉลากหมายเลขประจำตัว  โดยจับฉลากหมายเลขลำดับการจับฉลากหมายเลขก่อนแล้วจึงจับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร เรียงตามลำดับต่อเนื่องจากผู้สมัครไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ผู้สมัครสามารถใช้หมายเลขที่ได้รับสำหรับประชาสัมพันธ์แนะนำตนเอง หรือหาเสียงได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหมายเลขเป็นต้นไป จนถึงในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ห้ามผู้สมัครเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ต่อที่ประชุม และห้ามเข้าไปในเขตปริมณฑล เว้นแต่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง หากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งอาจพิจารณาตัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้ง

 1. แนวปฏิบัติแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้
 • ป้ายหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งให้อยู่ภายนอกอาคารที่ทำการเลือกตั้งเท่านั้น

และ ไม่ขวางทางเดินเข้า – ออก หรืออยู่ในจุดที่สมาชิกไม่ได้รับความสะดวกในการประชุม

 • ไม่ให้มีการหาเสียงและไม่ให้แสดงสัญลักษณ์ใดๆ ที่เป็นการหาเสียงของตนเอง

หรือของผู้อื่นภายในเขตปริมณฑลการเลือกตั้ง เช่น ใส่เสื้อที่มีหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การชูป้ายหรือสัญลักษณ์การหาเสียงใดบนร่างกาย หรือการแจกบัตรหาเสียงในเขตปริมณฑลการเลือกตั้ง หรืออื่นใดที่มีลักษณะหาเสียงไปในทำนองเดียวกัน

 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวาระแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องให้

ความสำคัญสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งและให้มีการแนะนำอย่างเป็นทางการบนจอวีดีทัศน์

 1.   กำหนดวันเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้ง

กำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ณ ห้องโคราชฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด