:::: สหกรณ์เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ปกติในวัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::
หน้าหลัก » ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการ

วันที่โพส 29 เมษายน 2021 เปิดอ่าน 502 ครั้ง
นางจันทร์นภา  มนต์กลาง
ผู้จัดการ
นางณัฐชา  จันทร์อ่อน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางนาถติยา  อุทัยวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้
นางสุรางคนา  ลือพงศ์พัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวชนิศรา  ศรีจันทึก
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวสุนิสา สมณะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวภิญญา  สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายนงค์  แสดใหม่
พนักงานขับรถ
นายจำลอง  ขันโคกกรวด
ยาม