:::: สหกรณ์เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ปกติในวัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::
หน้าหลัก » คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ

วันที่โพส 29 เมษายน 2021 เปิดอ่าน 798 ครั้ง
นายสมาน จงอ้อมกลาง
ประธานกรรมการ
นายจำนงค์ กันไชยสัก
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายธรรมชาติ อมฤกษ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายลัดทา ชนะภัย
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
นางกรวรรณ ถมฉิมพลี
กรรมการทำหน้าที่เหรัญญิก
นายสกฤต เศรษฐชัย
กรรมการทำหน้าที่เลขานุการ
นายทนงค์ เขียวแก้ว
กรรมการทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิทยา โพธิ์แสง
กรรมการ
นายชม จรโคกกรวด
กรรมการ
นายสุรินทร์ ลมจะโปะ
กรรมการ
นายสุภาพ สุพศินญ์
กรรมการ
นายไพศาล มีสวัสดิ์
กรรมการ
นายสุรชาติ ค้ำชู
กรรมการ
นายวิลาศ ดวงเงิน
กรรมการ
นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
กรรมการ