:::: งดให้บริการหน้าเคาท์เตอร์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::
หน้าหลัก » คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ

วันที่โพส 29 เมษายน 2021 เปิดอ่าน 279 ครั้ง
นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์
ประธานกรรมการ
นายอาคม หาญสงคราม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายอดุลย์ มุทุกันต์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายจำนงค์ กันไชยสัก
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
นางกรวรรณ ถมฉิมพลี
กรรมการทำหน้าที่เหรัญญิก
นายสกฤต เศรษฐชัย
กรรมการทำหน้าที่เลขานุการ
นายทนงค์ เขียวแก้ว
กรรมการทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
นายลัดทา ชนะภัย
กรรมการ
นายชูชัย นิลสันเทียะ
กรรมการ
นายชม จรโคกกรวด
กรรมการ
นายสุรินทร์ ลมจะโปะ
กรรมการ
นายสุรเดช ประพิณ
กรรมการ
นายธรรมชาติ อมฤกษ์
กรรมการ
นายสุรชาติ ค้ำชู
กรรมการ
นายวินุลาศ เจริญชัย
กรรมการ